Cestovný ruch

NÁŠ CYKLOPORTÁL

Ak trávite leto na bajku, náš nový cykloportál vám pomôže naplánovať trasy a objaviť tie najkrajšie miesta. Vytvorili sme ho v spolupráci so Slovenským cykloklubom a nájdete na ňom mapu cyklotrás v kraji s podrobnými popismi a fotkami. Cyklotrasy sú prehľadne rozdelené na diaľkové, cyklomagistrály, EuroVelo, regionálne, náučné, vhodné pre rodiny, historické a mnoho ďalších typov, aby sa vám príjemne plánovalo. Píšeme aj o zaujímavostiach a aktualitách zo sveta cyklistiky a nájdete na ňom aj prehľad podujatí.
Čo pre vás robíme

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
Financovanie aktivít cestovného ruchu uskutočňuje regionálna samospráva zo zdrojov rozpočtu BSK, z prostriedkov EU získaných na rozvojové projekty v oblasti CR a zo zdrojov štátneho rozpočtu v zmysle zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podporu cestovného ruchu v SR, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja CR.
Na základe tohto zákona pôsobí od r. 2012 v Bratislavskom kraji krajská organizácia cestovného ruchu, ktorej úlohou je odborne zastrešiť marketing destinácie vrátane podpory kľúčových produktov a ich propagácie. KOCR je platformou na spoluprácu verejného a súkromného sektora, jej činnosť je každoročne podporená štátnou dotáciou Ministerstva doprav a výstavby SR podľa zákona č. 91/2010 Z.z. ________________________________________
Oddelenie cestovného ruchu vykonáva tieto činnosti:
• koordinácia regionálnych politík v prospech rozvoja cestovného ruchu na základe platného strategického dokumentu kraja, koncepčné a koordinačné zabezpečenie aktivít na úseku cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja,
• spolupráca s krajskou organizáciou pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území kraja,
• spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu v SR a vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí,
• iniciovanie a organizovanie podujatí regionálneho významu, ktoré majú vplyv na cestovný ruch,
• spolupráca s obcami samosprávneho kraja pri plnení programu sociálneho a ekonomického rozvoja kraja za oblasť CR,
• spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu (turistické informačné kancelárie, cestovné kancelárie, podnikatelia v cestovnom ruchu),
• obstarávanie, spracovanie a predkladanie rozvojových projektov CR regionálneho a cezhraničného charakteru,
• príprava podkladov a materiálov na rokovanie odborných komisií a regionálneho zastupiteľstva.

Kontakty

Agáta Mikulová
riaditeľka odboru
E-mail: agata.mikulova@region-bsk.sk

Mária Kundrátová
asistentka riaditeľky
Tel.: 02/4826 4610
E-mail: maria.kundratova@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
predsedníčka komisie
E-mail: barbora.oracova@gmail.com

Celá komisia →

NEPREHLIADNITE

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu

V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK.

Po spustení Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry (2015), nasledovali dotačné schémy na podporu turizmu a rozvoja vidieka (2016), ktoré boli v ďalších rokoch rozšírené o nové oblasti – sektorovú politiku BSK v oblasti športu a mládeže a životného prostredia a vidieka. Výzvy na rok 2019 sú už uzatvorené.

Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava

Organizácia Turizmus regiónu Bratislava podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja. Vytvára a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí. Podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizuje podujatia a poskytuje poradensko-konzultačné služby svojim členom.
Aktuálne správy
Bratislavský kraj zrekonštruoval barokový most v Stupave

Bratislavský kraj zrekonštruoval barokový most v Stupave

Stupavský park už skrášľuje historický skvost, barokový most, ktorý prešiel komplexnou rekonštrukciou. Výslednú podobu už môžu naplno obdivovať nielen obyvatelia Stupavy, ale aj celého kraja. Dnes ho do užívania oficiálne odovzdali predseda Bratislavského...

Dunajské ostrovy 263-krát inak

Dunajské ostrovy 263-krát inak

Fotosúťaž Odfoť a vyhraj už pozná svojich víťazov. O naj zážitok a pekný záber sa celkovo podelilo 90 súťažiacich zo Slovenska aj Maďarska, ktorí celkovo do súťaže zaregistrovali 263 fotografií. „Prihlásené fotky boli tematicky rôznorodé. Návštevníci ich...

Bratislavský kraj vo Viedni

Bratislavský kraj vo Viedni

Počas víkendu Bratislavský samosprávny kraj spoločne s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism a Bratislava Tourist Board prezentovali turistickú ponuku regiónu Rakúšanom. Už po siedmy raz predstavili svoju pestrú ponuku na najväčšom rakúskom...

V Čunove vznikne Ekocentrum nielen pre bratislavský región

V Čunove vznikne Ekocentrum nielen pre bratislavský región

Čunovský kaštieľ spolu s priľahlou záhradou a sýpkou prejde komplexnou pamiatkovou obnovou s dôrazom na zachovanie historicky cenných architektonických prvkov. Rekonštruovať ho ide Bratislavský samosprávny kraj a jej výsledkom bude vznik ekocentra, ktoré bude...

Výzva na podporu turizmu na rok 2020 je otvorená

Výzva na podporu turizmu na rok 2020 je otvorená

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK a v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 zverejnil 20. decembra 2019 výzvu na...

Bratislavský kraj zrekonštruoval barokový most v Stupave

Bratislavský kraj zrekonštruoval barokový most v Stupave

Stupavský park už skrášľuje historický skvost, barokový most, ktorý prešiel komplexnou rekonštrukciou. Výslednú podobu už môžu naplno obdivovať nielen obyvatelia Stupavy, ale aj celého kraja. Dnes ho do užívania oficiálne odovzdali predseda Bratislavského...

Dunajské ostrovy 263-krát inak

Dunajské ostrovy 263-krát inak

Fotosúťaž Odfoť a vyhraj už pozná svojich víťazov. O naj zážitok a pekný záber sa celkovo podelilo 90 súťažiacich zo Slovenska aj Maďarska, ktorí celkovo do súťaže zaregistrovali 263 fotografií. „Prihlásené fotky boli tematicky rôznorodé. Návštevníci ich...