Čo pre vás robíme
Pôsobnosť Odboru dopravy v oblasti cestnej dopravy a dráh vyplývajú zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave a dráhach v znení neskorších predpisov a v oblasti pozemných komunikácií zo zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Oddelenie pozemných komunikácií
 • zabezpečujeme údržby a opravy ciest II. a III. triedy
 • preberáme ukončené opravy a údržby
 • vypracúvame stanoviská pre občanov k dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
 • vypracúvame stanoviská z hľadiska dopravy k územnoplánovacej činností obcí
 • navrhujeme opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na základe podnetov od občanov a miestnych samospráv
 • spolupracujeme s orgánmi štátnej a verejnej správy pri príprave investícií v oblasti pozemných komunikácií
Oddelenie cestnej dopravy a dráh
 • udeľujeme dopravné licencie na základe žiadostí dopravcom vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave liniek začínajúcich na území bratislavského regiónu
 • spolupracujeme pri tvorbe a schvaľujeme cestovné poriadky vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave liniek začínajúcich na území bratislavského regiónu
 • prostredníctvom uzatvorenej zmluvy s dopravcom (Slovak Lines, a.s.) zabezpečujeme dopravnú obslužnosť územia prímestskými autobusovými linkami a poskytujeme z verejných financií náhradu straty, ktorú dopravca vykazuje ako oprávnenú v súvislosti so zabezpečením dopravnej obslužnosti územia a poskytnutými zľavami z cestovného podľa cenníka cestovného
 • v spolupráci s dopravcami sa podieľame na riešení podnetov občanov súvisiacich s vnútroštátnou pravidelnou autobusovou dopravou v bratislavskom regióne
 • udeľujeme licencie na prevádzkovanie dopravy na mestských dráhach (trolejbusová a električková doprava)
 • vydávame oprávnenia na vedenie dráhového vozidla na mestských dráhach
 • spolupracujeme pri tvorbe cestovných poriadkov na regionálnych dráhach a mestských dráhach, pričom zohľadňujeme pripomienky a podnety občanov
 • spolupracujeme s partnermi na skvalitňovaní Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji,
 • vykonávame  pôsobnosť  špeciálneho stavebného úradu pre stavby električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej
 • vydávame stanoviská k projektovým dokumentáciám stavieb, týkajúcich sa dráh a ochranného pásma dráh
 • vydávame súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh
 • prejednávame priestupky podľa stavebných predpisov vo veciach stavby mestských dráh
 • ukladáme pokuty za priestupky a iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských dráhach a podľa stavebných predpisov
Kompetencie Odboru dopravy
Odbor dopravy BSK spolupracuje pri tvorbe analytických a koncepčných dokumentov hospodárskeho a sociálneho rozvoja na území BSK za oblasť dopravy, spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy, zabezpečuje metodickú činnosť pri tvorbe komplexných dlhodobých plánov v oblasti prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov, spracováva návrhy zámerov rozvoja cestnej siete na úrovni kraja, koordinuje investičnú činnosť v etape investičnej prípravy stavieb pozemných komunikácií a zabezpečuje najmä:

 • Udeľovanie, odnímanie a vykonávanie zmien dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, kontrolu vydaných dopravných licencií a výkon odborného dozoru na dodržiavanie ustanovení v dopravných licenciách, Prerokovávanie, schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy, vykonávanie odborného dozoru v cestnej doprave, dodržiavanie schválených cestovných poriadkov a sledovanie frekvencie cestujúcich na jednotlivých spojoch a na základe toho vykonávanie opatrení na zabezpečenie prepravy cestujúcich.
 • Prejednávanie priestupkov, príp. ukladanie pokút dopravcom za porušenie povinností v pôsobnosti samosprávneho kraja.
 • Vedenie evidencie dopravcov, jednotného informačného systému vo vnútroštátnej autobusovej doprave.
 • Spolupráca so všetkými zainteresovanými organizáciami pri realizácii integrovanej dopravy v regióne, príp. so susednými regiónmi, optimalizácia verejnej hromadnej dopravy, zlepšovanie dopravnej obslužnosti kraja.
 • Prerokúvanie návrhu cestovných poriadkov a návrhov zmien pred ich zverejnením s prevádzkovateľom železničnej dráhy, následné prispôsobenie cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy, vykonávanie odborného dozoru na dráhach, sledovanie frekvencie cestujúcich na dráhach a následné vykonávanie opatrení na zabezpečenie prepravy cestujúcich.
 • je objednávateľom regionálnej dopravy a mestských a prímestských železničných dopravných služieb vo verejnej osobnej doprave, ktorých objednávateľom nie je ministerstvo, a uhrádza stratu podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

Odbor dopravy BSK v oblasti mestských dráh ako prenesený výkon štátnej správy:

• Plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom mestských dráh,
• Plní úlohy vyplývajúce z postavenia vyšetrovacieho orgánu pre nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na mestských dráhach,
• Vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej,
• Vydáva stanoviská k projektovým dokumentáciám stavieb, týkajúcich sa dráh a ochranného pásma dráh,
• Zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a nariaďuje ich odstránenie,
• Vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach,
• Vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie mestských dráh,
• Vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh,
• Vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy,
• Rozhoduje o zrušení mestskej dráhy,
• Prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov vo veciach stavby mestských dráh,
• Ukladá pokuty za priestupky a iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských dráhach a podľa stavebných predpisov.

Odbor dopravy BSK v oblasti dopravy na mestských dráhach ako orgán verejnej správy :

• Vykonáva pôsobnosť licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu pre mestskú dopravu,
• Vykonáva štátny odborný dozor v mestskej doprave,
• Ukladá pokuty za porušenie povinností v mestskej doprave.

Odbor dopravy BSK na úseku pozemných komunikácií:

V spolupráci s právnickou osobou založenou za účelom samotného fyzického výkonu správy a údržby ciest II. a III. triedy (Regionálne cesty Bratislava, a. s. - RCB) vo vzťahu k iným orgánom štátnej správy a k obciam vykonáva najmä :
• pripravuje a poskytuje informácie a podklady o vykonávaní a plánovaní bežnej a zimnej údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BSK,
• pripravuje a poskytuje informácie z prehliadok a následných spracovaných podkladov o technickej evidencii ciest a cestných stavieb (mostných objektov) vo vlastníctve BSK,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje celkovú zjazdnosť ciest (vozoviek, cestného telesa a odvodnenia, mostov a ostatných cestných objektov) a odstraňovanie všetkých zistených závad v zjazdnosti ciest vo vlastníctve BSK,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje údržbu cestnej zelene a sadovníctva na všetkých cestných úsekoch, cestných pomocných pozemkoch alebo na pozemkoch tvoriacich súčasť ciest vo vlastníctve BSK,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje údržbu a obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia a dopravných bezpečnostných zariadení a vybavení na cestách vo vlastníctve BSK,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje opodstatnené plnenie požiadaviek miest a obcí v súvislosti s prejazdnými úsekmi ciest cez mestá a obce a všetkých ostatných úsekov ciest aj mimo prejazdné úseky cez mestá a obce,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje výkon všetkých ostatných činností v rámci výkonu správy majetku, údržby a rekonštrukcii celej cestnej siete vo vlastníctve BSK,
• vydáva stanoviská k stavebnej činnosti dotýkajúcej sa ciest vo vlastníctve BSK,
• vydáva stanoviská k územným plánom miest a obcí BSK,
• vypracúva informatívne návrhy riešení na zníženie dopravnej nehodovosti na cestách vo vlastníctve BSK,
• zúčastňuje sa na rokovaniach týkajúcich sa plánovanej výstavby diaľnic, rýchlostných komunikácií, ciest a miestnych komunikácií, v náväznosti na cesty vo vlastníctve BSK,
• pripravuje a poskytuje správu o vyhodnotení činnosti za uplynulé obdobie,
• plní úlohy v oblasti cestného hospodárstva prijaté uzneseniami zastupiteľstva BSK.

Regionálna správa ciest
Správu a údržbu na cestách II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej dĺžke viac ako 511 km zabezpečuje spoločnosť Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, Bratislava (www.rcba.sk) v nasledovnom členení:

cesty II. triedy v dĺžke 178,939 km: v okrese Malacky (90,955 km), v okrese Pezinok (59,220 km) a v okrese Senec (28,764 km)

 

cesty III. triedy v dĺžke 332,738 km: v okrese Malacky (116,485 km), v okrese Pezinok (75,966 km), v okrese Senec (140,287 km)

 

mosty na cestách II. triedy - 66: z toho v okrese Malacky (36), v okrese Pezinok (26) a v okrese Senec (4)

 

mosty na cestách III. triedy - 64: z toho v okrese Malacky (25), v okrese Pezinok (23) a v okrese Senec (16)

Kontakty

Mgr. Michal Halabica
riaditeľ Odboru dopravy
Tel.: 02/4826 4820
Mob.: 0911 839 121
E-mail: michal.halabica@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Komisia dopravy

Mgr. Ján Buocik
predseda komisie
Mob.: 0905 476 540
E-mail: buocik@attorneys.sk

Celá komisia →

Cestovné poriadky

Dopravcovia s platnou vydanou licenciou

Diaľková autobusová doprava

SAD Humenné, Fidlikova 1, 066 43 Humenné
Linka č. 102508 BA - Bánovce nad Bebravou – Martin – Poprad - T. Lomnica/Svidník
Od 20. 06. 2012 do 05. 06. 2022

Rolupa s. r. o., 900 46 Most pri Bratislave 811
Linka č. 101501 BA – Piešťany – Žilina – Kraľovany – Ružomberok – Liptovský Mikuláš – Svit - Poprad
Od: 01.10.2013 do 05. 06. 2023

ARRIVA Trnava a. s, Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Linka č. 102501 Bratislava – Trnava – Jablonica – Myjava
Od: 05.07.2017 do: 31. 12. 2022

SKYLINES s. r. o., ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
(subdodávateľ MARTECH-SK, s.r.o. 913 07 Zemianske Podhradie 262)
Linka č. 102511 BA – Trnava – Piešťany – Trenčín – Žilina – Čadca - Turzovka
Od: 24.09.2014 do 10. 09. 2024

Viliam Turan TURANCAR, Železničiarska 13, 949 01 Nitra
(v súčasnosti Bratislavská ul. 29)
Linka č. 102513 BA – Trnava – Nitra – Zvolen - Banská Bystrica - Brezno
Od: 01. 01. 2015 do 31.12.2020
Zmena od: 29.06.2016 do 31.12.2020

AET (Automotive Employee Transport) s. r. o., 943 52 Mužla 707
Linka č. 102505 BA – Trnava – Topoľčany – Partizánske – Bojnice
Od: 28.05.2015 do 20.05.2020

AET (Automotive Employee Transport) s. r. o., 943 52 Mužla 707
Linka č. 102503 BA – Nitra – Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš/Brezno – Poprad – Vysoké Tatry
Od: 28.12.2015 do 30.11.2020

Prímeská autobusová doprava

Slovak Lines, a.s. Bratislava, Bottova 7, 811 09 Bratislava
Linka č. 102401 Bratislava – Marianka – Stupava - Borinka
Linka č. 102402 Bratislava – Stupava - Rohožník
Linka č. 102403 Bratislava - Dobrohošť - Vojka nad Dunajom – Bodíky – Gabčíkovo
Linka č. 102404 Bratislava – Bernolákovo – Ch. Grob – Slov. Grob – Viničné - Pezinok
Linka č. 102405 Bratislava – Rovinka - Dunajská Lužná – Tomášov - Senec
Linka č. 102406 Bratislava – Bernolákovo - Nová Dedinka
Linka č. 102407 Bratislava - Ivanka pri Dunaji – Malinovo - Tomášov
Linka č. 102408 Bratislava – Tomášov - Nový Život - Čenkovce
Linka č. 102410 Bratislava - Štvrtok na Ostrove – Čakany - Zlaté Klasy
Linka č. 102411 Bratislava - Miloslavov
Linka č. 102412 Bratislava - Dunajská Lužná - Šamorín, Čilistov
Linka č. 102413 Bratislava - Blatná na Ostrove - Gabčíkovo
Linka č. 102414 Bratislava - Blatná na Ostrove
Linka č. 102415 Bratislava – Malacky - Gajary
Linka č. 102416 Bratislava – Malacky - Malé Leváre/Závod - Borský Svätý Jur
Linka č. 102417 Bratislava - Malacky
Linka č. 102418 Bratislava – Zohor – Suchohrad - Malacky
Linka č. 102419 Bratislava – Malacky – Studienka - Bílkove Humence
Linka č. 102421 Bratislava – Pezinok - Zochova chata
Linka č. 102422 Bratislava – Pezinok - Modra
Linka č. 102423 Bratislava – Častá - Trnava
Linka č. 102424 Bratislava – Častá – Budmerice - Cífer
Linka č. 102425 Bratislava – Trstín - Chtelnica
Linka č. 102426 Bratislava – Pezinok - Limbach
Linka č. 102427 Bratislava – Pezinok – Viničné - Senec
Linka č. 102428 Bratislava – Pezinok - Baba
Linka č. 102429 Bratislava – Pezinok – Častá - Štefanová
Linka č. 102441 Bratislava – Senec – Blatné – Igram - Čataj
Linka č. 102442 Bratislava – Senec - Veľké Úľany/Jelka
Linka č. 102443 Bratislava – Tureň – Senec - Hurbanova Ves
Linka č. 102444 Bratislava - Senec
Linka č. 102445 Bratislava - Veľký Biel - Senec
Linka č. 106406 Malacky - Plavecký Peter
Linka č. 106407 Malacky – Kuchyňa - Pezinok
Linka č. 106408 Malacky – Láb - Jablonové, Turecký Vrch
Linka č. 108402 Senec - Senec, Svätý Martin
Linka č. 108403 Senec – Šenkvice – Vištuk – Báhoň - Modra
Linka č. 108404 Senec - Trnava
Linka č. 108405 Senec - Veľký Grob - Báhoň
Linka č. 108408 Senec - Kráľová pri Senci - Nový Svet
Linka č. 108409 Senec - Šamorín
Linka č. 108410 Senec - Veľký Biel – Tomášov
Linka č. 010559 Doľany – Štefanová – Budmerice - Báhoň
Linka č. 010525 Bratislava – Čierna Voda – Chorvátsky Grob
Linka č. 010526 Viničné – Slovenský Grob – Limbach - Pezinok
Linka č. 010527 Bratislava – Slovenský Grob – Viničné - Pezinok
Linka č. 010528 Bratislava – Bernolákovo – Chorvátsky Grob – Slovenský Grob - Pezinok

platné do 14.11.2021

RASKA tour s. r. o., Veľké Leváre 607, 908 73 Veľké Leváre
Linka č. 104407 BA, Devínska Nová Ves, Volkswagen – Závod – Kúty - Brodské
Od: 20. 08. 2013 do 31. 07. 2018
Zmena DL: zmena trasy autobusovej linky
Bratislava, Devínska Nová Ves, Volkswagen – Veľké Leváre – Závod – Moravský Svätý Ján – Sekule – Borský Svätý Jur – Kuklov – Kúty
Od 03.04.2017 do 02.04.2022

Aktuálne správy
Úsek trate v Dúbravke otestovala skúšobná jazda

Úsek trate v Dúbravke otestovala skúšobná jazda

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály pozostáva z viacerých etáp. Prvú, cez Karlovu Ves, už naplno využíva verejnosť. K spusteniu sa ale blíži aj druhá etapa na úseku od obratiska Karlova Ves po Hanulovu. Dnes prešla skúšobnou jazdou, ktorá je...

Informácie o rekonštrukciách ciest nájdete už aj na webe

Informácie o rekonštrukciách ciest nájdete už aj na webe

Rekonštrukcie, uzávierky či hotové úseky regionálnych ciest. To všetko nájdete v novej aplikácii Bratislavského samosprávneho kraja. Je to pomôcka všetkým motoristom, aby mali lepší prehľad o tom, čo ich na cestách v kraji čaká. „V aplikácii sú tmavomodrou farbou...

Župa obnovila značenie a cyklistickú infraštruktúru

Župa obnovila značenie a cyklistickú infraštruktúru

Bratislavský samosprávny kraj venuje pozornosť údržbe a obnove značenia na cykloturistických a peších turistických trasách na svojom území. Z celkovej dĺžky 966 kilometrov legálne značených cyklotrás sa minulý rok na území župy podarilo...

Úsek trate v Dúbravke otestovala skúšobná jazda

Úsek trate v Dúbravke otestovala skúšobná jazda

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály pozostáva z viacerých etáp. Prvú, cez Karlovu Ves, už naplno využíva verejnosť. K spusteniu sa ale blíži aj druhá etapa na úseku od obratiska Karlova Ves po Hanulovu. Dnes prešla skúšobnou jazdou, ktorá je...