OCENENIA Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislavský samosprávny kraj udeľuje ocenenia ľuďom, ktorí výrazne podporili región, jeho rozvoj a tiež intenzívne pomáhajú občanom v kraji.

Ocenenia nie sú len morálnym a finančným ohodnotením práce nominovaných. Je to predovšetkým vyjadrenie vďaky a úcty ľuďom, ktorí obetavo a nezištne pomáhajú všetkým, ktorí ich pomoc potrebujú.

Od roku 2002 udeľuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ocenenia BSK. Výročnou cenou Samuela Zocha, Pamätným listom predsedu BSK a Čestným občianstvom BSK sú odmenení obyvatelia BSK, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj regiónu, život jeho občanov, alebo významne prezentovali Bratislavský samosprávny kraj doma i v zahraničí. Ocenenia BSK sa udeľujú každoročne na slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK.

„Jedine vzájomná tolerancia, úcta k názorom iných a eliminovanie sporov ich pokojným riešením, prináša i v politike svoje plody, bez ktorých by ľudstvo nemohli napredovať.“
Samuel Zoch

Bratislavský samosprávny kraj udeľuje ocenenia ľuďom, ktorí výrazne podporili región, jeho rozvoj a tiež intenzívne pomáhajú občanom v kraji.

Ocenenia nie sú len morálnym a finančným ohodnotením práce nominovaných. Je to predovšetkým vyjadrenie vďaky a úcty ľuďom, ktorí obetavo a nezištne pomáhajú všetkým, ktorí ich pomoc potrebujú.

Od roku 2002 udeľuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ocenenia BSK. Výročnou cenou Samuela Zocha, Pamätným listom predsedu BSK a Čestným občianstvom BSK sú odmenení obyvatelia BSK, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj regiónu, život jeho občanov, alebo významne prezentovali Bratislavský samosprávny kraj doma i v zahraničí. Ocenenia BSK sa udeľujú každoročne na slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK.

„Jedine vzájomná tolerancia, úcta k názorom iných a eliminovanie sporov ich pokojným riešením, prináša i v politike svoje plody, bez ktorých by ľudstvo nemohli napredovať.“
Samuel Zoch

ŠTATÚT OCENENIA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Preambula 

Bratislavský samosprávny kraj si za svoju česť považuje oceniť tých, ktorí prispeli k šíreniu dobrého mena a k rozvoju BSK. Jedno z ocenení  nesie meno Samuela Zocha. Samuel Zoch je pozoruhodnou osobnosťou našich dejín, ktorá svojím morálnym profilom a kultivovaným, ale tiež energickým pôsobením prekračuje horizont svojej doby. Stál na čele Slovenskej národnej rady pre Bratislavu a okolie. Žiadal, aby Bratislavu uznali za slobodné mesto a premenovali na Wilsonov. Bratislavu však pripojili k ČSR a za prvého župana vymenovali Samuela Zocha. Vysoko aktuálne zostáva Zochovo krédo: „Jedine vzájomná tolerancia, úcta k názorom iných a eliminovanie sporov ich pokojným riešením, prináša i v politike svoje plody, bez ktorých by ľudstvo nemohli napredovať.” 

Čl. I 
VÝROČNÁ CENA SAMUELA ZOCHA 

1. Fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a život jeho občanov, ktorí obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej činnosti, svojou prácou a postojmi prispeli k rozvoju samosprávneho kraja, alebo vynikajúco reprezentovali samosprávny kraj, môže zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja udeliť Výročnú cenu Samuela Zocha, ktorá je najvyšším ocenením Bratislavského samosprávneho kraja. Vo výnimočnom prípade môže sa cena udeliť aj zahraničným občanom. 

2. Výročnú cenu Samuela Zocha vyjadruje plaketa zobrazujúca erb Bratislavského samosprávneho kraja a portrét Samuela Zocha s nápisom „Samuel Zoch“, rok udelenia a meno oceneného. 

3. Výročnú cenu Samuela Zocha udeľuje zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. Návrh zastupiteľstvu predkladá predseda Bratislavského samosprávneho kraja. 

4. Návrhy na ocenenie môžu podávať predseda, podpredsedovia, poslanci, komisie zastupiteľstva BSK, obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení a organizácií a pod.

5. Návrhy na ocenenie sa podávajú predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom Kancelárie predsedu písomne (poštou, osobne alebo e-mailom) v termíne do konca augusta.

6. Návrh musí obsahovať charakteristiku navrhovanej fyzickej alebo právnickej osoby, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou. 

7. Návrhy posúdi a odporučí výberová komisia, ktorú pre tento účel vymenuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja z radov poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a iných významných osobností. 

8. O udelení Výročnej ceny Samuela Zocha sa vydáva listina, ktorú podpisuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja. 

9. Odovzdanie Výročnej ceny Samuela Zocha sa vykonáva slávnostným spôsobom na rokovaní zastupiteľstva samosprávneho kraja 

Čl. II  
ČESTNÉ OBČIANSTVO BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

1. Osobám, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju Bratislavského samosprávneho kraja, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a  regiónmi môže Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja udeliť Čestné občianstvo Bratislavského samosprávneho kraja.

2. Čestné občianstvo možno udeliť len zahraničným občanom. 

3. Kandidát na čestné občianstvo musí byť významnou osobnosťou a autoritou, ktorý má značný a dlhodobý podiel na rozvoji a prezentácii Bratislavského samosprávneho kraja. 

4. Čestné občianstvo sa udeľuje predovšetkým žijúcej osobe, vo výnimočnom prípade môže byť udelené in memoriam. 

5. O udelení čestného občianstva Bratislavského samosprávneho kraja sa vydáva listina v dvojjazyčnej mutácií - v slovenčine a v jazyku oceneného, ktorú podpisuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja. 

6. Odovzdávanie listiny o čestnom občianstve sa vykonáva slávnostným spôsobom. Čestný občan Bratislavského samosprávneho kraja sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej návšteve Bratislavského samosprávneho kraja zapíše do Kroniky Bratislavského samosprávneho kraja. 

7. Návrhy na udelenie môžu podávať predseda, podpredsedovia, poslanci, komisie zastupiteľstva BSK, obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení a organizácií a pod.

8. Návrhy na udelenie sa podávajú predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom Kancelárie predsedu písomne (poštou, osobne alebo e-mailom) v termíne do konca augusta.

9. Návrh musí obsahovať charakteristiku zásluh navrhovanej osoby, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou. 

10. Vo výnimočných prípadoch môže Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja udelené čestné občianstvo odňať, ak ocenený prestal byť tejto pocty hoden. 

11. Návrhy na udelenie čestného občianstva a jeho odňatie posúdi a odporučí výberová komisia, ktorú pre tento účel vymenuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja z radov poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a iných významných osobností.   

Čl. III  
PAMÄTNÝ LIST PREDSEDU  BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

1. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja môže významnú činnosť fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja oceniť Pamätným listom predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

2. Verejné uznanie vo forme pamätného listu podpisuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja.   

Čl. IV   
HISTORICKÁ OSOBNOSŤ REGIÓNU 

1. Osobnostiam, ktoré svojim celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Bratislavskom kraji, udeľuje Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja titul „Historická osobnosť regiónu“. 

2. Titul je udelený in memoriam maximálne jedenkrát ročne na návrh predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

3. Udelenie titulu prebieha slávnostným zápisom mena osobnosti na tabuľu Historických osobností regiónu.  
  
Čl. V

1. Za organizačné, technické a administratívne zabezpečenie súvisiace s realizáciou ocenení zodpovedá riaditeľ  Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1.7.2018. Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu zaniká účinnosť štatútu schváleného Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 30.10. 2002 a dodatku č. 1/2007 štatútu „Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja“. 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja  

Výročné ceny
Výročná cena Samuela Zocha

Výročná cena Samuela Zocha je od roku 2003 každoročne udeľovaná fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí. Vo výnimočných prípadoch môže byť cena udelená aj zahraničným občanom.

Dr. Samuel Zoch sa narodil v roku 1882 v Cerove. Pôsobil ako evanjelický farár a biskup. V roku 1907 bol zvolený za farára v Modre, kde sa okrem farárskeho úradu ujal správy evanjelického sirotinca, ktorý dobudoval a zorganizoval preň verejnoprospešné zbierky. Na modranskej fare žil spolu s manželkou Marienkou. Medzi jeho blízkych priateľov patrili Štefan Krčméry, Kornel Stodola či Martin Rázus, dôkazom čoho je aj bohatá korešpondencia.

Po roku 1918 sa stal prvým bratislavským županom. Dr. Samuel Zoch je však predovšetkým známy ako autor Martinskej deklarácie, prijatej 30. októbra 1918 v Martine. Od roku 1925 pôsobil ako poslanec Národného zhromaždenia. Svojou všestrannou iniciatívou a túžbou pomáhať ostatným sa zaslúžil o rozvoj modranskej keramickej dielne založením účastinnej spoločnosti Slovenská keramika. Samuel Zoch zomrel v roku 1928 na porážku v bratislavskej nemocnici.

Výročnú cenu Samuela Zocha za rok 2019 získali:

Ing. Ladislav Nagy

Nominovaný za celoživotný prínos v oblasti stavebníctva v Bratislavskom kraji. Do dnešného dňa pracuje na významných stavbách, je autorom mnohých odborných článkov, prednáša na odborných konferenciách a odovzdáva svoje skúsenosti stavbárskej odbornej verejnosti. Prednášal na rôznych konferenciách najmä v Československu, na Slovensku a v Maďarsku. Je držiteľom viacerých vyznamenaní za najlepšiu oceľovú konštrukciu, za projekciu poschodového diaľnično-železničného mosta, dostal cenu aj na základe hlasovania vyše štyristo odborníkov z odboru mostov. Stál za zrodom významných stavieb, ako je Prístavný most, Most Apollo, rekonštrukciou Starého mosta cez Dunaj, projektovou dokumentáciou R7, železničným zapojením Letiska M. R. Štefánika. Bol aj zodpovedným projektantom Mosta na kolektorovom páse Bratislava – Senec diaľnice D1 a pod. Aktívny je aj v súčasnosti.

MUDr. František Žernovický, CSc.

Nominovaný za celoživotný prínos v oblasti medicíny. Je uznávaným cievnym chirurgom, ktorý zachraňoval nejeden ľudský život, a zároveň prvým lekárom v našom kraji, ale aj v bývalom Československu, ktorý sa zaoberal cievnou rekonštrukčnou chirurgiou. František Žernovický denne operoval množstvo ľudí a svoje skúsenosti odovzdával ako najlepší cievny špecialista aj mladším kolegom. Napriek svojmu vysokému veku 84 rokov je stále aktívny, prednáša v rámci Európy, píše odborné články, odovzdáva vedomosti na domácich aj zahraničných sympóziách a kongresoch. Ako uznávaný cievny špecialista bol celý život skromný. Uskutočnil vyše 2 000 rekonštrukčných operácií na končatinových a viscerálnych tepnách, žilách i lymfatických cievach. Stal sa nositeľom zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie, čestným členom Českej angiologickej spoločnosti, Českej flebologickej spoločnosti, čestným členom ESVF, čestným členom Maďarskej spoločnosti angiológie a cievnej chirurgie, čestným členom nemeckej a mexickej Spoločnosti pre minichirurgiu varixov.

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

Andrej Tušer je rodákom z obce Tomášov. Je prvým profesorom žurnalistiky na Slovensku. Je osobnosťou, ktorá sa zaoberá systémom a typológiou médií, metódami masmediálnej tvorby, žurnalistickými žánrami a históriou žurnalistiky. Napísal 33 kníh (autorsky i v spoluautorstve), viac ako 160 vedeckých štúdií a odborných textov a viac ako 2 000 publicistických článkov, resp. masmediálnych vystúpení. P. Tušer je spoluzakladateľ prvej súkromnej mediálnej vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie na Slovensku (2006), Fakulty masmédií Bratislavskej vysokej školy práva (v súčasnosti Paneurópskej vysokej školy), dlhoročný člen Slovenského syndikátu novinárov (1964), člen vedeckého kolégia časopisu pre teóriu, výskum a prax prostriedkov masovej komunikácie s názvom Otázky žurnalistiky (1998 – 2001 ako šéfredaktor). Jeho dielo Ako sa robia noviny, ktoré od roku 1999 vyšlo v r. 2010 už štvrtýkrát, doteraz slúži ako kľúčový zdroj informácií vo vzdelávaní žurnalistickej žánrológie na vysokých školách. Dňa 21. 1. 2011 získal Andrej Tušer ako víťaz v kategórii Novinársky čin roka 2010 prestížne novinárske ocenenie Mercurius Verdicus ex Slovakia, ktoré udeľuje Slovenský syndikát novinárov (ekvivalent americkej Pulitzerovej ceny za publicistiku).

František Šebej, PhDr., CSc.

Nominovaný za dlhoročné pôsobenie a zásluhy v oblasti športu. Je spoluzakladateľom a priekopníkom slovenského karate. Takmer pred 50 rokmi začal spolu s ďalšími nadšencami zakladať kluby pri jednotlivých vysokých školách v BA, robil nábory v prvých, druhých ročníkoch medzi študentmi VŠ a odvtedy vychoval už 3 generácie nasledovníkov, z ktorých mnohí sa dopracovali až k majstrovským sféram, stali sa trénermi, rozhodcami a šíria dobré meno karate v Bratislave a celom Bratislavskom kraji, na Slovensku i v zahraničí. Pozoruhodná je jeho práca s mládežou, odovzdávanie športového majstrovstva, ale aj duchovných hodnôt, ktoré tento šport prináša. Je potešujúce, že desaťtisíce nasledovníkov si osvojilo to, s čím ako jeden z prvých pred 50 rokmi p. Šebej začal. Oblasť športu nie je jediná, v ktorej p. Šebej zanechal hlbokú stopu. Ako klinický psychológ pôsobil dlhé roky vo výskume, bol členom Predsedníctva SAV, po revolúcii ako presvedčený antikomunista pôsobil vo Federálnom zhromaždení ČSFR ako predseda Zahraničného výboru Snemovne národov FZ. V rokoch 1998 – 2002 bol poslancom NR SR a predsedom výboru pre európsku integráciu. Bol aktívny novinár a publicista, šéfredaktor v týždenníku Domino a pod. Skrátka produktívny a aktívny renesančný človek, športovec, politik a intelektuál.

Mgr. art. Ľubo Roman

Ľubo Roman, slovenský herec, politik, podnikateľ a prvý predseda BSK (2001 – 2005, po vzniku samosprávnych krajov). Pod jeho vedením sa vďaka výsledkom BSK potvrdila opodstatnenosť existencie samosprávnych krajov a zastupiteľstvo rozhodovalo o zásadných otázkach, prijalo koncepčné materiály, ktoré boli veľmi dôležité pre ďalší rozvoj kraja, ako napr.: Stratégia rozvoja BSK, Koncepcia rozvoja sociálnych služieb, Koncepcia dlhodobého rozvoja stredného školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, Koncepcia rozvoja kultúry a športu v podmienkach BSK a pod. V oblasti kultúry oživil divadlo Aréna v Bratislave, ktoré dodnes patrí k popredným divadelným scénam v Bratislave a na Slovensku. Vďaka prvému županovi BSK nadviazal bilaterálne vzťahy a dohody o spolupráci s mnohými regiónmi (Dolné Rakúsko, Burgenland, župa Győr-Moson-Sopron, Moskovská duma a Moskovská oblasť, Juhomoravský kraj, Stredočeský kraj, Mazoviecke vojvodstvo, Región mesto Šanghaj, Región-mesto Brusel). Bol jedným zo spoluzakladateľov cezhraničného zoskupenia CENTROPE (16 regiónov a miest), ako aj medzinárodného projektu CETC – Stredoeurópsky dopravný koridor. V r. 2002 zriadil a otvoril činnosť kancelárie BSK v Bruseli. Ľubo Roman ako prvý novodobý župan položil pevné základy úspešnému fungovaniu BSK, ktorý sa etabloval ako vyspelý a moderný európsky región.

Mgr. Štefan Šimák

Novinár, vydavateľ, publicista, podnikateľ, vinár, hotelier. Ako spravodajca a redaktor Československého rozhlasu a neskôr Slovenského rozhlasu sa venoval premenám v období Gorbačovovej „perestrojky“ a revolučným zmenám v Slovenskom rozhlase. Na zelenej lúke vybudoval so svojimi spoločníkmi vydavateľstvo SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, ktoré sa v priebehu štvrťstoročia s viac ako 30 periodikami a webovými portálmi stalo veľkým čisto slovenským vydavateľstvom a kolískou pre zrod jedného z najčítanejších denníkov – PLUS 7 DNÍ. Aby niečo z kultúrneho dedičstva a tradícií našich predkov ostalo zachované aj pre budúce generácie, investovala rodina Šimákovcov do vinárstva a schártralého zámku v Pezinku. Zámok tak od mája 2019 pod vedením Mgr. Šimáka a jeho rodiny začal písať novú históriu. P. Šimák je nominovaný pre jeho veľký prínos v oblasti rozvoja kultúry a cestovného ruchu v BA kraji, ako aj pre jeho pevný postoj a charakter ako novinára či prínos v mediálnej sfére na Slovensku.

Ing. Ladislav Cingeľ

Nominovaný pri príležitosti 70. životného jubilea. V rokoch 1990 – 2010 pôsobil ako starosta obce Dunajská Lužná. Počas jeho pôsobenia zaznamenala obec výnimočný kultúrny a spoločenský rozvoj. Tvorivou prácou šíril dobré meno svojej rodnej obce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dunajská Lužná patrí k obciam s množstvom kultúrnych pamiatok Slovenska, o ktoré sa príkladne stará, a finančnými dotáciami prispieva k ich obnove. Aj vďaka iniciatíve starostu p. Cingeľa sa podarilo obnoviť púte v obci. Sv. omše sú v slovenskom, maďarskom, nemeckom jazyku aj za účasti pôvodných nemeckých obyvateľov Dunajskej Lužnej z Nemecka, Rakúska.

Ing. Norbert Kyndl

Nominovaný pri príležitosti životného jubilea za celoživotný prínos v oblasti školstva. Patrí k najúspešnejším riaditeľom, ktorého celoživotné pôsobenie v školstve, menovite na Gymnáziu Tomášikova a v Asociácii riaditeľov, je prínosom pre generácie spokojných rodičov a študentov i pre školstvo Bratislavského kraja. V jeho profesionálnom životopise je množstvo naplnených vízií, inovácií, strategických rozhodnutí, iniciatív a aktivít, do ktorých vždy vkladal a vkladá celý svoj profesionálny a ľudský potenciál. Celý svoj profesionálny život vyhľadáva výzvy a pristupuje k nim s tvorivým zanietením. Dokáže strhnúť celý kolektív i riaditeľské fórum. Vďaka jeho nadšeniu stálo Gymnázium Tomášikova pri zrode mnohých projektov a aktivít, ktoré sú dnes aktívne i v celosvetovom meradle: Onkologická výchova, Deň narcisov, Zdravá škola, Prvá pomoc, stredisko SCIO, Hokejový turnaj stredných škôl a pod. Počas jeho funkčného obdobia vo funkcii riaditeľa škola získala a úspešne implementovala dva projekty z európskych štrukturálnych fondov.

Michal Uher, DrSc.

Nominovaný za celoživotnú aktívnu pedagogicko-výchovnú prácu v regióne Bratislavského kraja v oblasti prírodných vied, najmä chémie a farmácie, propagácie vedy v spoločnosti a rozsiahlu publikačnú činnosť. Vyučoval viacero predmetov a výsledky svojej vedecko-výskumnej práce prezentoval v Poľsku, na Kube a inde v zahraničí. Publikoval v mnohých časopisoch, učebniciach, monografiách a patentoch, pričom spolupracoval s viacerými podnikmi (bývalá Slovakofarma Hlohovec, de Miclén Levice, Endokrinologický ústav SAV, Chemolak Smolenice, ale najmä Výskumný ústav liečiv Modra a Výskumný ústav potravinársky v Bratislave.) Jeho pôsobenie je späté s množstvom študentov, ktorým učaril svojim láskavým, priateľským a mimoriadne humánnym prístupom. Aj po ukončení zamestnania na STU v BA ostal v spojení so svojím pracoviskom ako emeritný profesor, predseda Emeritus klubu na fakulte vedeckej školy na FCHPT STU I. – V. diel, osobnosti FCHPT STU (62 zväzkov) a Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska (12 vydaných zväzkov z 15 plánovaných). Za tieto aktivity bol v r. 2006 ocenený za celoživotné dielo v rámci oceňovania Vedec roka 2006 a v r. 2013 Čestným uznaním J. M. Hurbana, SNK Martin. Ide o mimoriadne pracovitého, čestného a svedomitého človeka, ktorý môže byť pre nás príkladom.

prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.; PhDr. Alica Elscheková, CSc.

Profesor Oskár Elschek a jeho manželka Alica Elscheková sa mimoriadne zaslúžili o prínos v oblasti hudobnej vedy, etnomuzikológie a hudobnej organológie, a to nielen vďaka ich vedeckovýskumnej, ale aj pedagogickej a publikačnej činnosti na Slovensku i v zahraničí. Obaja majú mimoriadnu zásluhu na zbierkotvornej činnosti a uchovávaní slovenskej ľudovej hudby, ľudovej piesne a folklóru a ich prezentácii v zahraničí. Vďaka profesorovi Elschekovi sa fujara zapísala do Zoznamu diel ústneho a nehmotného dedičstva UNESCO v Paríži.

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

Nominovaná za prínos v oblasti školstva. Pani Vitková pôsobí na Fakulte architektúry STU v Bratislave ako vysokoškolská predagogička od r. 1992. V rokoch 2010 – 2018 zastávala na uvedenej fakulte funkciu dekanky a v rokoch 2002 – 2010 funkciu prodekanky. Od roku 2001 je docentkou na Ústave urbanizmu a územného plánovania. Svoju vedecko-pedagogickú činnosť zameriava na oblasť urbanistickej tvorby a urbanistickej ekonómie. Je autorkou vedeckých publikácií zaradených do databáz CC, WOS, SCOPUS a desiatok vedeckých publikácií a pod. Bola riešiteľkou desiatok výskumných a edukačných projektov (napr. DANUrB, FUTURE). V umelecko-tvorivej oblasti má desiatky schválených územných plánov, spracovala množstvo urbanistických a architektonických štúdií a jej návrhy boli ocenené na verejných urbanisticko-architektonických súťažiach. V pedagogickej oblasti je od roku 2004 spolugarantkou ŠP urbanizmus 3. a 2. stupňa štúdia, spolugarantkou ŠP architektúra a urbanizmus 1. stupňa štúdia na FA STU. V rámci schémy Erasmus IP bola riešiteľkou projektov zameraných na inováciu výučby architektúry a urbanizmu. Od r. 2010 je členkou EK pre uznávanie kvalifikácií. Pôsobila ako členka/predsedníčka mnohých urbanisticko-architektonických súťaží, porôt CEZAAAR, Krištáľové krídlo a Ceny Dušana Jurkoviča.

Daniel Hevier

Daniel Hevier je nielen slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, autor literatúry pre deti a mládež, dlhoročný Petržalčan, ale je známy aj svojimi aktivitami a prácou s mládežou a so školami. Jeho prvé literárne diela začali vychádzať už v 70. rokoch 20. storočia. Hevier je takmer univerzálnou tvorivou osobnosťou. Stal sa autorom poézie, prózy, esejí, básní pre deti, rozprávok, prekladov, autorských antológií pre dospelých i deti, textov piesní, divadelných a rozhlasových hier, libriet muzikálov, filmových a televíznych scenárov, scenárov pre multimediálne projekty a spolupracuje s rozhlasom aj televíziou. Venuje sa i výtvarnému umeniu, interpretácii vlastných piesní a autorskému divadlu. Okrem vlastnej tvorby prekladá z angličtiny, češtiny a ruštiny. Prekladané sú aj jeho diela, a to do nemčiny, slovinčiny, poľštiny, nórčiny, finčiny atď. Navyše je priekopníkom tvorivého písania na Slovensku, vedie početné workshopy pre školy a mládež a e-learningové tvorivé písanie online.

Igor Bázlik

Hudobný skladateľ, koncertný klavirista a dirigent. V roku 1958 zmaturoval na Jedenásťročnej strednej škole v Banskej Bystrici. Po maturite odišiel na Konzervatórium do Bratislavy. Po jeho úspešnom absolvovaní v roku 1962 nastúpil na VŠMU v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1966. Ako absolvent sa stal hudobným redaktorom Česko-slovenského rozhlasu v Bratislave, kde neskôr pôsobil ako hudobný režisér. Od roku 1979 pôsobí v slobodnom povolaní ako hudobný skladateľ, dirigent, hráč na klávesových nástrojoch a súčasne ako pedagóg hudobno-dramatického odboru Konzervatória v Bratislave. Je autorom okolo 2 000 skladieb. Jeho dielom sú 2 opery, 4 muzikály, asi 600 tanečných piesní, množstvo scénickej hudby k činohrám, rozhlasovým a televíznym hrám, ako aj hudby k filmom. Skomponoval viaceré zborové skladby, upravoval ľudové piesne a známy je aj svojimi skladbami pre deti.

Jana a Tomáš Kuťkovci

Bratislavčania, Dúbravčania, manželia, športovci, tréneri, učitelia a najmä dlhoroční podporovatelia športu. Okrem toho, že sa športu venovali profesionálne ako tréner, hráčka, patria aj k šíriteľom športu, pohybu a aktívne tráveného voľného času. Sú najmä príkladom pre mladých. Jana tento odkaz dodnes šíri aj ako učiteľka počas dôchodku. Jana Kuťková – hádzanárka, reprezentantka, najlepšia hráčka Československa, držiteľka striebra z MS 1986, dlhoročná učiteľka na ZŠ Nejedlého a trénerka. Tomáš Kuťka – hádzanár, dlhoročný tréner československej reprezentácie žien, pričom viedol striedačku reprezentácie Slovenska i Česka, kluby v oboch krajinách, ale aj v Nemecku.

Vladimir Dzurilla – IN MEMORIAM – historická osobnosť regiónu

Vladimír Dzurilla (* 2. august 1942, Bratislava – † 27. júl 1995, Nemecko) legendárny hokejový slovenský a svetový brankár. Nominovaný za prínos v oblasti športu. Bol vyhlásený za najlepšieho hokejistu Slovenska 20. storočia a je členom Siene slávy IIHF. Zúčastnil sa na 10 hokejových majstrovstvách sveta a ani z jedných neodišiel bez medaily (3-krát získal zlato, 3-krát striebro a 4-krát bronz). Trikrát bol na zimných olympijských hrách, z toho raz priniesol striebro a dvakrát bronz. V r. 1965 bol vyhlásený za najlepšieho brankára na majstrovstvách sveta a dvakrát patril do ALL STARS tímu svetového šampionátu. Po prevzatí ceny pre najlepšieho brankára hokejových majstrovstiev sveta v roku 1965 sa oficiálne rozlúčil s reprezentáciou. Lenže všetko sa veľmi skoro potom zvláštne zamotalo. Dzurillove udivujúce výkony v najvyššej súťaži ho totiž znovu katapultovali do národného tímu. A práve po svojom nečakanom comebacku predvádzal v reprezentácii najlepšie kúsky vo svojom živote. V rokoch 1976 a 1977 si priviezol dve zlaté zo svetových šampionátov v Katoviciach a vo Viedni, ale nadchol najmä na Kanadskom pohári. Vtedy sa prvýkrát v histórii hokeja uskutočnil turnaj, na ktorom sa stretli najlepší hráči sveta.

Pamätný list predsedu BSK

je od roku 2003 udeľovaný fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja.

Pamätný list za rok 2019 získali:

Marcela Nemčeková

Nominovaná za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté s deťmi. Vo výtvarných súťažiach na Slovensku i v zahraničí reprezentuje škôlku Bulíkova 25 v Bratislave, ale aj samotný Bratislavský kraj a Slovensko. Deti pod jej odborným vedením v súťažiach dosahovali a stále dosahujú výborné výsledky. Obsadzujú popredné miesta v súťažiach v Japonsku, Číne, Slovinsku, Chorvátsku, Indii, Macedónsku, Srbsku i v Českej republike. V rámci Slovenska sú to súťaže ako Dúhový kolotoč, Svet okolo nás, Vesmír očami detí, Pramienok, Vianočná pohľadnica a mnohé ďalšie. Od roku 1993 využívala učebne LEGO Dacta MŠ 2+ a získala medzinárodný diplom používateľa týchto učební. V roku 1995 overovala využívanie učební LEGO Dacta M1 pre 1. ročník ZŠ a zúčastnila sa na seminári v Moskve, Letnej škole LEGA Dacta s medzinárodnou účasťou. Ako externá lektorka niekoľko rokov školila učiteľov na Slovensku i v Česku v súvislosti s využívaním učební LEGO, vytvárala metodické listy, zhotovovala fotodokumentáciu k projektom a modelom z lega. Tvorila a vydávala školský časopis Škôlkarik, šila bábky ako pomôcky k edukačnej činnosti a výzdobe priestorov. Spoločne s rodičmi detí a zamestnancami MŠ zhotovila mozaikovú výzdobu betónových črepníkov. Vďaka návrhu zo strany rodičov získala v r. 2010 morálne ocenenie Učiteľ, na ktorého nikdy nezabudnem. Od r. 2008 je na dôchodku, napriek tomu sa stále venuje deťom v rámci výtvarných súťaží v krúžku Pastelka, ktorý pod jej vedením funguje 15 rokov.

Mgr. Juraj Peržo

Nominovaný za celoživotný prínos v oblasti vzdelávania a rozvoja technických a remeselných zručností a znalostí, ako aj za prínos pri obnove a záchrane historických pamiatok v bratislavskom regióne. Jeho tesárske, stolárske či reštauračné práce možno nájsť v Srbsku, Maďarsku, Rakúsku, Česku i Nemecku. Najviac však na Slovensku a najmä v malokarpatskej oblasti. Pred 5 rokmi bol oslovený Academiou Istropolitanou Nova, aby sa zúčastnil na seminári zameranom na obnovu historických drevených brán vo Svätom Jure. Odvtedy spolupráca stále trvá. Už teraz sa pripravuje na budúcoročnú rekonštrukciu verandy na evanjelickej fare v Modre, v ktorej vraj Samuel Zoch ako biskup a prvý bratislavský župan písal Martinskú deklaráciu. Jeho terajšie pôsobisko je v AURÉLIU – zážitkovom centre vedy a techniky patriacom pod Centrum vedecko-technických informácií SR.

Marta Kurčík Potančoková

Pani Marta Kurčík Potančoková dlhodobo významným spôsobom prispieva ku kvalite kultúrneho života komunity Devínčanov. Výrazne prispela k záchrane Žigraiovej kúrie v Devíne pre jej využitie ako materskej školy pre najmenších Devínčanov. Jej vyštudovanou profesiou je spev. Máva množstvo bezplatných vystúpení na devínskych podujatiach vždy, keď jej to nabitý program profesionálnej speváčky dovolí. Nacvičila množstvo detských, priam profesionálne aranžovaných vianočných muzikálov, kde objavila mnoho talentov, ktoré sa v jej réžii prvýkrát dostali na skromné pódium Domu kultúry Devín a svoj talent ďalej rozvíjajú. Okrem toho sa angažuje aj vo veciach verejných, vždy keď je potrebné riešiť ich. Vďaka nej sa premenil nepekný pivničný priestor pod škôlkou Žigraiovej kúrie na úžasnú klubovú Pivnicu dneška. Založila občianske združenie, zorganizovala rôzne benefičné koncerty, dražby diel devínskych umelcov, rokovala so sponzormi, Devínčanov burcovala k brigádnickým výkonom. Pani Marta dodnes organizovaním pestrej škály kultúrnych a spoločenských podujatí vdychuje tejto „pivnici“ život.

Alina Prigancová

Nominovaná za viacročnú obetavú prácu v ženskom hnutí s cieľom akvizície a združovania žien v spoločenskom živote pre ich všestranný rozvoj a skultúrnenie životného štýlu v Ružinove v neľahkej dobe 90-tych rokov. Až do nežnej revolúcie sa aktívne podieľala na združovaní a aktivizácii žien v spoločenskom živote v Štrkovci, na realizácii príťažlivejších foriem záujmovej a vzdelávacej činnosti pre členskú základňu vo voľnom čase po pracovnej dobe (napr. zdravotné prednášky, stretnutia so vzácnymi hosťami na členských schôdzach vrátane hercov z bratislavských divadiel, súťaž o najlepšiu vlastnoručne vyhotovenú vianočnú dekoráciu, čo sa stalo tradíciou), oddychových aktivitách (napr. jednodňové zájazdy atď.). Prínos týchto aktivít, ktoré sa stali prirodzenou súčasťou života a prinášali radosť ženám, sa odzrkadlil vo všestrannejšom osobnom rozvoji žien, v skultúrnení štýlu v Ružinove v 90-tych rokoch minulého storočia. P. Prigancová sa snaží byť užitočná a aktívne sa uplatňuje ako členka Jednoty dôchodcov na Slovensku (od r. 2002).

MUDR. Oľga Čerbaničová

Pani doktorka Čerbaničová venovala svoju 53-ročnú prax hlavne detskej stomatológii. Zaviedla systematickú starostlivosť o chrup detí v predškolských i školských zariadeniach (Senec, Pezinok, Malacky). Okrem toho zaviedla hygienické boxy v jasliach a MŠ, nástenky o hygiene, endofluoridáciu fluoridovými tabletkami od 0 – 6 rokov aj pre tehotné ženy. Učila deti v kolektíve umývať si zuby spolu so zubnou sestrou. Robila prednášky v detských jasliach a materských školách o čistení chrupu, pravidelných preventívnych prehliadkach a ošetrení, ale aj o ich význame pre zdravý chrup a celkové zdravie. Venovala zvýšenú pozornosť postgraduálnej výchove stomatológov. Organizovala okresné semináre pre lekárov, sestry a laborantov. Podarilo sa jej vybudovať metodické centrum, vytvoriť dve pedostomatologické pracoviská pre predškolský vek. Dosiahla zvýšenie počtu školských a dorasteneckých ambulancií, ako aj zníženie kazivosti zubov u detí, ktoré sa štatisticky sledovalo a bolo obsiahnuté v atestačných prácach stomatológov. Celú svoju 53-ročnú prax venovala okrem obvodu hlavne detskej stomatológii, keďže v kazivosti chrupu detí sme sa zatiaľ dostali na predposledné miesto v rámci EÚ.

Janka Keseg Števková

Nominovaná za prínos v oblasti športu. Od roku 1998 je členkou reprezentačného tímu Slovenska v horskej cyklistike a trojnásobnou účastníčkou letných olympijských hier (Atény 2004, Peking 2008 a Londýn 2012). P. Števková je viacnásobnou majsterkou SR v horskej cyklistike cross-country, v horskej cyklistike maratóne, cestnej cyklistike v časovke, časovke do vrchu, ako aj v preteku jednotlivkýň a cyklokrose. Obec Vinosady reprezentuje na prestížnych domácich aj svetových cyklistických súťažiach: Top results MTB XCO, MTB marathon, Multiple Slovakia National Champion. V tomto roku sa opäť stala majsterkou Slovenska v horských bicykloch, disciplína cross-country a vyhrala slovenský pohár.

Mária Sklárová

Pani Mária Sklárová je živou legendou a dušou obce Šenkvice, ktorá si po dlhých 37 rokoch práce na pošte našla na dôchodku zmysel života a začala organizovať prechádzky po Šenkviciach. Najskôr len tak z dlhej chvíle, potom už organizovane s cieľom spoznávať okolie a jeho históriu, čím zamestnala myseľ najprv starších, starých a chorých ľudí, neskôr aj ostatné vekové kategórie nielen zo Šenkvíc. Cieľom bolo zmysluplné trávenie voľného času a motivácia, aby urobili niečo pre svoje telo aj dušu. Postupne sa táto aktivita stala známou v celom okolí a na prechádzky chodí skupina 20 – 25 ľudí. Potulky šenkvickým chotárom tak pokračujú už desiaty rok. Pani Sklárová sa okrem iného stará aj o obecné múzeum a pri významných príležitostiach ho otvára a sprevádza návštevníkov. Chodí s otvorenými očami, podchvíľou organizuje nejakú brigádu, pravidelne sa stará o kaplnku v časti obce Cerové, prícestné kríže, o poriadok na zastávke v Cerovom a vlastným príkladom rozhýbala aj ostatných v obci. Je spoluautorkou kuchárskej knihy Na šenkvickom tanieri, ktorá sa prostredníctvom rodákov žijúcich v zahraničí dostala do celého sveta. Vo svojich aktivitách je neúnavná.

Mária Marta Kupkovičová

Pani Mária Marta Kupkovičová je srdcom Šenkvíc. Svoj život zasvätila práci zdravotnej sestry u obvodného lekára a dlhých 48 rokov sa tejto službe aktívne venovala na jednom mieste (1966 – 2014). V tých časoch nebola v obci lekáreň, tak pracovala aj vo výdajni liekov v rámci toho istého zdravotného strediska. Napriek tomu, že nikdy nemohla darovať krv, celý život organizovala darcovstvo krvi v Šenkviciach ako členka Červeného kríža. Ako samouk sa naučila aj jednoduchú chirurgiu, ktorá v tých časoch prebiehala v bežnej ambulancii obvodného lekára. Vďaka jej trpezlivosti si ju v Šenkviciach pamätajú takmer všetci. Sestrička „Martuška“, ako si ju pamätajú, bola vždy na svojom mieste, vždy láskavá a vždy s prehľadom schopná kvalifikovane vykonávať svoju prácu zdravotnej sestry.

Mgr. Marán Bilačič

P. Bilačič má bohaté skúsenosti z oblasti rozvoja destinačného manažmentu a je neúnavným prezentátorom turizmu v Bratislave a na Slovensku. Je zakladajúci člen Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board), oblastnej organizácie destinačného manažmentu. V cestovnom ruchu pôsobí viac ako 30 rokov. Svoje bohaté skúsenosti a poznatky ponúka ako lektor a školiteľ v akreditovaných kurzoch kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu. V rámci svojej činnosti sa špecializuje na poznávacie a študijné zájazdy po Bratislave a Slovensku. Okrem toho pôsobí ako odborný konzultant, ktorého s obľubou oslovujú žurnalisti pri tvorbe knižných sprievodcov. Ako nadšený populizátor Slovenska je známy aj u televíznych štábov, ktoré využívajú jeho skúsenosti vo fáze prípravy scenárov a výroby dokumentárnych filmov. Taktiež je regionálnym reprezentantom pre strednú a východnú Európu vo svetovej federácii asociácií sprievodcov cestovného ruchu (WFTGA).

PhDr. Judita Kopáčiková

Nominovaná pri príležitosti životného jubilea a za prínos v oblasti knihovníctva. P. Kopáčiková vedie Staromestskú knižnicu v Bratislave už 15 rokov. Pod jej vedením aktívne pôsobí v oblasti propagácie kultúry a literatúry nielen v Bratislave, na území BSK, ale v rámci celého Slovenska. Je autorkou projektu podpory rodinného čítania a rozvoja gramotnosti detí od útleho veku. Projekt Môj prvý čitateľský preukaz bol v roku 2016 ocenený Slovenskou asociáciou knižníc ako ČIN ROKA. V rámci Bratislavského kraja je iniciátorkou projektu na rozvoj čitateľskej gramotnosti študentov stredných škôl s názvom ČÍTANIE JE IN. Okrem vedenia Staromestskej knižnice, rozvoja jej služieb a organizácie množstva podujatí a projektov sa celý pracovný život podieľa na veľkých projektoch, ktoré presahujú územie Starého Mesta i BSK.

Kamil Brunovský

Pán Kamil Brunovský je aktívnym občanom obce Kaplna, ktorý sa zapája do spoločenského a kultúrneho diania v nej. Bol predsedom DHZ Kaplna a zakladateľom záhradkárov obce. V roku 2008 otvoril pamätnú izbu, kde vystavuje svoju tvorbu ako aj históriu obce. Do tejto izby chodia návštevníci z dediny, žiaci základných i materských škôl, kde im p. Brunovský prednáša. Je stále aktívnym členom v rôznych organizáciách. Má záľubu vo vytváraní makiet rodinných domov, kostolov a historických pamiatok obce Kaplna a jej okolia. Jeho aktívnu činnosť ocenil i starosta obce Kaplna čestným uznaním.

doc. Vojtech Potočný, PhD. a Mária Potočná

Nominovaní za dlhoročnú prácu v oblasti vodných športov. P. Potočný pôsobí od roku 1963 ako tréner. Odtrénoval viac ako 300 športovcov vrátane zverencov, ktorí nás reprezentovali na olympiádach. S manželkou majú 4 deti, ktoré v rodinnej tradícii naďalej pokračujú. Vedú Klub dunajských vodákov Slávia UK, ktorý podporuje aj Bratislavský samosprávny kraj.

Martin Borodáč

Narodil sa v roku 1964 v Bratislave. Maliar, Dúbravčan, Bratislavčan, tvorbou a víziami presahujúci ďaleko za hranice Slovenska. Z jeho malieb cítiť vôňu borovíc, počuť šumenie mora, vlny. Jeho tvorba je známa v Chorvátsku, Francúzsku, USA, Taliansku, Slovinsku i Rakúsku. Borodáčove obrazy charakterizujú žiarivé farby, hlavne oranžová, červená, žltá, béžová a modrá v kombinácii s čiernou, bielou i so zelenou. Majú v sebe zvláštnu fantastickosť, náboj, mystiku, tajomnosť. Autor často používa zaujímavé znaky a symboly. Nepatrí do žiadnej umeleckej „skupiny“, je svojský, kráča vlastnou cestou, mimo trendov, prúdov a možno práve v tom spočíva jeho výnimočnosť a originalita. Právom možno povedať, že patrí k pozoruhodným postavám slovenského maliarstva.

Čestné občianstvo BSK
sa udeľuje osobám, ktoré prispeli k rozvoju Bratislavského samosprávneho kraja, obohatili ľudské poznanie tvorivými výkonmi, zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi. Čestné občianstvo možno udeliť len zahraničným občanom.
Iné ocenenia
Čestné uznanie predsedu BSK 2015
Udelené len v r. 2015

• Pavel Ambruš
• Ing. Juraj Anoškin
• Zuzana Bacigalová
• Ing. Karol Bartek
• Michal Bartoš
• Mária Engelová
• Jaroslav Fabok
• Ing. František Gažovič
• Bc. Kamil Haťapka
• RNDr. Teodor Hlaváč
• Jaroslav Janč
• MUDr. Ján Janok
• Karol Jurčovič
• Michal Jurečko
• Ing Bonaventúra Kamendy
• Ing. Jozef Karabelly
• RNDr. František Kľuska
• Štefan Kolečáni
• Ing. Marián Kolník
• Ferdinand Korec
• Ladislav Lampert
• Ing. Gustáv Lazar
• František Mikula
• Mgr. Emil Moravčík
• Ján Pecz
• Ján Sokol
• Anna Šestáková
• PhDr. Štefan Šilhár
• Blažena Vildomcová
• Alojz Vinklárek
• Eugenia Vyskočilová

Mimoriadna cena predsedu BSK 2009 a 2014
Udelená v rokoch 2009 a 2014

Milan Zemko – in memoriam
držiteľ mimoriadnej ceny predsedu BSK v roku 2014

Ladislav Snopko
držiteľ mimoriadnej ceny predsedu BSK v roku 2014

Albrecht Reimold
držiteľ mimoriadnej ceny predsedu BSK v roku 2014

Stanislav Mičev
držiteľ mimoriadnej ceny predsedu BSK v roku 2014

Vladimír Černý
držiteľ mimoriadnej ceny predsedu BSK v roku 2014

Divadlo Aréna
držiteľ mimoriadnej ceny predsedu BSK v roku 2014

Mestá Svätý Jur, Stupava a obce Bernolákovo, Kráľová (časť Modry), Malinovo a Ivanka pri Dunaji

Stanislav Štepka
držiteľ mimoriadnej ceny predsedu BSK v roku 2009

Anton Baláž
držiteľ mimoriadnej ceny predsedu BSK v roku 2009

Srdce bez hraníc 2009
Udelené len v r. 2009

 

Mgr. Veronika Košťányová (pomoc a starostlivosť o deti)
Špeciálna pedagogička na Odbornom učilišti a praktickej skole na Švabinského ulici 7 v Bratislave. Celý svoj život zasvätila práci s deťmi, predovšetkým s deťmi s mentálnym postihnutím. Nad rámec svojej práce pomáha žiakom pri integrácii na bežných stredných školách po absolvovaní špeciálnych škôl a venuje sa aj práci s rodinami týchto detí. V minulosti presadila mnohé významné zmeny, týkajúce sa koncepcie stredoškolského vzdelávania detí s ľahkým mentálnym postihnutím a pomohla k vzniku niektorých učebných odborov pre tieto deti. Dopomohla aj k vzniku Združenia lepši svet pre znevýhodnených a Lepší svet n.o., v ktorým doteraz dobrovoľne pomáha, za čo nikdy nebola verejne ocenená a ani nijako honorovaná.
Mgr. Mária Wirth (pomoc a starostlivosť o seniorov)
Liečebná pedagogička a trénerka pamäti v Centre MEMORY. Od skončenia vysokoškolského štúdia v roku 2003 sa venuje profesionálne a často aj vo voľnom čase seniorom a seniorom postihnutým Alzheimerovou chorobou. Práca je náročná na psychické aj fyzické nasadenie. Pre mladých ľudí nebýva práca so seniormi príťažlivá, výsledky nie sú hmatateľné a vidí ich len ten, kto rozumie a vie, koľko úsilia si vyžiadala. Ona však svojej práci dáva iskru, príťažlivosť, lásku. Práca pani Márie Wirth je tvorivá, profesionálna a v jej prístupe je samozrejmosťou ľudskosť, empatia, pochopenie.
 
Dom Svitania n.o. (pomoc a starostlivosť pre postihnutých)
Nezisková organizácia poskytuje sociálne služby v rehabilitačnom stredisku pre dospelých občanov s postihnutím už od roku 1997. Poskytuje komplexné služby, prácu, neformálne vzdelávanie, tréningy, exkurzie, mimopracovné aktivity a iné. Dom Svitania každý rok prijíma do chránenej dielne nových zamestnancov so zdravotným, najmä mentálnym postihnutím. V súčasnej dobe zamestnáva 18 mladých ľudí s postihnutím. Práca nielen zamestnancov zariadenia, ale predovšetkým mnohých dobrovoľníkov presahuje hranice povinnosti a pracovného času.
 
Anton Srholec (pomoc a starostlivosť o opustených)
Pernek, Záhorská Ves, Podunajské Biskupice - nielen tam ale aj v celom našom regióne ba i na celom Slovensku ho poznajú ako kňaza, poznajú ho pre jeho pastoračnú prácu zameranú na kultúru slova a na prácu s mládežou. Má za sebou väzenie, roky v najťažších robotníckych povolaniach, vyšetrovanie i perzekúciu zo strany štátu. Nič z toho ho neodradilo od toho, zostať človekom a snažiť sa pomáhať iným. Dlhodobo obetavo “slúži” tým, ktorí sú na okraji spoločnosti. Má ľudský prístup postavený na vysoko humánnych princípoch, ktoré presahujú akúkoľvek ideológiu. Je skutočným vzorom pomoci blížnemu a bez podpory štátnych dotácii dlhodobo podáva ruku tým, ktorí sú práve v kríze. Pomáha nielen tým, že poskytuje jedlo či strechu nad hlavou, ale aj svojim láskavým a nadovšetko múdrym slovom. Jeho srdce je ozajstným srdcom bez hraníc.
 
Špeciálny titul Srdce bez hraníc - Prof. MVDr. Michal Novák, PhD., DrSc.
Slovensko aj vďaka nemu patrí medzi európske mocnosti vo výskume Alzheimerovej choroby. Zaradil sa dokonca medzi objaviteľov pravdepodobného pôvodcu tejto “choroby 21. storočia”. Stál pri vzniku  Neuroimunologického ústavu SAV, založil Nadáciu Memory a podieľal sa na založení Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Pôsobí doma i v zahraničí, citujú ho v mnohých zahraničných publikáciách. Je nositeľom viacerých ocenení, v minulosti si prevzal od Vladimíra Bajana, vtedy starostu Petržalky, aj titul Osobnosť Petržalky. Vďaka jeho neúnavnej angažovanosti a citlivému srdcu k ľudskému utrpeniu má dnes Slovensko takúto významnú osobnosť, ktorá môže byť príkladom pre každého z nás.